คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ประธานกรรมการ
1.นายพิทักษ์  ศรีตะบุตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
2.นายประมูล  ปทุมซ้าย 
3.นายสมคิด  แก้ววิเศษ 
4.นายนิยม  ดงงาม 
5.นายสุรชัย  ทินกระโทก 
6.นายท้องม้วน  ไชยศรี 
7.นายชาลี  แพนแสน 

ตัวแทนองค์กรชุมชน
8.นายผดุง  พุฒแก้ว
ตัวแทนองค์กรเอกชน 
9.นายอนันต์  พิชาลี 

ตัวแทนผู้รับใบอนุญาติ
10.นายโกเมน  โปตะวัฒน์ 

ตัวแทนครูเอกชน
11.นางฐิติรัตน์  บุญยณกุล 

ตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
12.นายประวิทย์  มาตะวงศ์ 

ตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพครู
13.นายสนาม  คิดเห็น 

ตัวแทนผู้ปกครอง
14.นายชอบ  แก้ววิเศษ 

ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15.นายบุญธง  เทพา   นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ 
16.นายถาวร  ต่อนสุภา   นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากคาด

เลขานุการคณะกรรมการ
17.นายธีรพงษ์  สารแสน  ผอ.สพป.นค. 2 

ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู่ 2 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 042-471934-5 e-mail :: web@nongkhai2.moe.go.th

การติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 0 4247 1934 - 5
หมายเลขโทรสาร 0 4247 1310
VoIP:: 4302 (สนผ.)
IP Phone :: (สทร.)
อำนวยการ :: 041705002
ICT :: 041705007

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง