เว็บบอร์ด

ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าหลักเว็บบอร์ด

การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนอง

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน
โซ่พิสัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2
ผู้รายงาน นายจิตติพงษ์ กาติวงศ์
ปีที่ดำเนินการ ปีการศึกษา 2551

บทคัดย่อ
การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 433 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบประเมิน โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปผลการประเมินพบว่า
ผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 ตามกรอบการประเมินรูปแบบซิป (CIPP Model) ของ สตัฟเฟิลบีม ผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ด้านสภาวะแวดล้อม โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา รายข้อพบว่าข้อที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ ท่านเห็นว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนมากน้อยเพียงใดในสภาพสังคมปัจจุบัน ส่วนข้อที่มีผลการประเมินต่ำสุด คือ ท่านมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมากน้อยเพียงใด
2. ด้านปัจจัยนำเข้า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา รายข้อพบว่าข้อที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ โรงเรียนมีเอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบถ้วนมากน้อยเพียงใด ส่วนข้อที่มีผลการประเมินต่ำสุด
คือ โรงเรียนได้สนับสนุนให้ครู ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมากน้อยเพียงใด
3. ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา รายข้อพบว่าข้อที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ ครูที่ปรึกษาได้ส่งเสริมนักเรียนปกติและนักเรียน ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหามากน้อยเพียงใด ส่วนข้อที่มีผลการประเมินต่ำสุด คือ มีการนำผล การประเมินมาทบทวนหรือปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
4. ด้านผลผลิต โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งผลให้นักเรียนได้รับ การป้องกันและแก้ไขปัญหามากน้อยเพียงใด ส่วนข้อที่มีผลการประเมินต่ำสุด คือ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการความฉลาดทางอารมณ์มากน้อยเพียงใด
ส่วนผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ตามกรอบการดำเนินงานของครูที่ปรึกษามี 5 ด้าน ผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและการคัดกรอง โดยภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ ครูที่ปรึกษาได้ทำ ความรู้จักกับนักเรียนมากน้อยเพียงใด ส่วนข้อที่มีผลการประเมินต่ำสุด คือ ครูที่ปรึกษาได้ไป เยี่ยมบ้านนักเรียนมากน้อยเพียงใด
2. ด้านการส่งเสริมและพัฒนา โดยภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ นักเรียนได้รับการสนับสนุนจากครูที่ปรึกษา ให้เล่นดนตรี กีฬา หรือเข้ากลุ่มที่นักเรียนถนัดหรือสนใจ มากน้อยเพียงใด ส่วนข้อที่มีผล การประเมินต่ำสุด คือ นักเรียนได้ร่วมปฏิบัติ กิจกรรมครูพบนักเรียนมากน้อยเพียงใด
3. ด้านการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข โดยภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ ครูที่ปรึกษาได้ให้คำแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับปัญหาด้านการคบเพื่อนต่างเพศมากน้อยเพียงใด ส่วนข้อที่มีผลการประเมินต่ำสุด คือ ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียนมากน้อยเพียงใด
4. ด้านการส่งต่อ โดยภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ ครูที่ปรึกษามีการประสานงานเพื่อติดตาม ครูที่รับช่วง เพื่อดูแลแก้ไขนักเรียนที่ถูกส่งต่อมากน้อยเพียงใด ส่วนข้อที่มีผลการประเมินต่ำสุด คือ ครูที่ปรึกษาได้ส่งต่อนักเรียนที่แก้ไขปัญหาไม่ได้ไปยังครูคนอื่นคือครูแนะแนวหรือครูปกครองมากน้อยเพียงใด
5. ด้านการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทำให้นักเรียนได้รู้จักผู้อื่นมากน้อยเพียงใด ส่วนข้อที่มีผลการประเมินต่ำสุด คือ นักเรียนเห็นว่าโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนมากน้อยเพียงใด

โดย : นายจิตติพงษ์ กาติวงศ์ : [14 มี.ค. 2553] : อ่าน [508] IP : 125.26.216.224
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\inetpub\vhosts\default\htdocs\php\web\php\board_view.php on line 142

ความคิดเห็นของคุณ

ความคิดเห็นของคุณ :

ชื่อ :
อีเมล์ :
  IP :: 54.167.153.63
ยืนยันคำตอบ :
ใส่รหัสนี้ ในช่องด้านล่าง เพื่อยืนยันคำตอบของท่าน
  

         ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็ปบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ sumphan.p@obecmail.obec.go.th  เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้